Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy KARTA STUDIO, a Klientem
zamawiającym produkty na podstawie formularza zamówień 
ze strony internetowej www.kartastudio.pl.

BEZPIECZEŃSTWO

KARTA STUDIO zobowiązuje się nie udostępniać/odsprzedawać danych personalnych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zamówień. Dane personalne za zgodą klienta wykorzystywane są także do informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz do działań marketingowych KARTA STUDIO.  Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną lub kontaktów telefonicznych związanych z zamówieniem, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)

 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia w KARTA STUDIO mogą składać Klienci, którzy:
- posiadają dostęp do internetu,
- są wyłącznie osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne,
- prawidłowo wypełnili formularz zamówienia,
- zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

a) Przez realizacje zamówienia należy rozumieć:
-  wszystkie prace graficzne nad modyfikacją projektu wybranego przez Klienta polegające na wprowadzeniu zmian wyznaczonych przez Klienta w formularzu zamówienia,
- realizację druku cyfrowego w kolorystyce CMYK wcześniej zmodyfikowanego wg zamówienia i zaakceptowanego przez Klienta projektu,
- wysyłkę zrealizowanego druku przez firmę kurierską lub odbiór osobisty.

b) Terminy realizacji:
KARTA STUDIO podaje na swojej stronie internetowej informacje o terminach realizacji zamówień dla poszczególnych projektów, które są terminami orientacyjnymi. KARTA STUDIO przykłada dużą staranność, aby terminy te zostały utrzymane. Gdyby jednak termin miał ulec wydłużeniu KARTA STUDIO ma obowiązek poinformować o tym Klienta drogą e-mailową.
Terminy realizacji nie uwzględniają czasu przesyłki – przesyłka kurierem trwa 1 dzień roboczy i należy ją dodatkowo doliczyć do terminu realizacji.
W każdym przypadku modyfikacja zamówionego projektu następuje w przeciągu 2-3 dni roboczych i trafia do Klienta w postaci akceptacyjnego pliku .pdf. Jeśli Klient chce wprowadzić poprawki, za każdym razem ponowny akceptacyjny plik .pdf z naniesionymi poprawkami zostaje do Klienta odesłany w ciągu 1-2 dni roboczych. Klient ma możliwość otrzymania dwóch akceptacyjnych plików, czyli dokonania jeden raz poprawek, bez dodatkowych opłat. Kolejne poprawki na życzenie Klienta są płatne każdorazowo 30 zł brutto.

Terminy realizacji druku dla poszczególnych zamówień:
- zawiadomienia ślubne/zaproszenia na wesele/rsvp na wesele/winiety ślubne niepersonalizowane  –  standard: 7 dni roboczych, express: 5 dni roboczych,

- winiety ślubne personalizowane – standard: 7 dni roboczych, Express: 5 dni roboczych (ze względu na organizację i termin potwierdzenia listy gości, winiety personalizowane wykonywane są zazwyczaj na 2-3 tygodnie przed ceremonią w drugiej turze druku),
- zaproszenia na chrzest i komunię  –  standard: 7 dni roboczych, express: 5 dni roboczych.
Druki expressowe wykonywane są za dodatkową opłatą określoną w zamówieniu i cennikach.
W przypadkach zamówień bardziej złożonych i skomplikowanych w zamówieniu podano także ilość dni roboczych, o które może wydłużyć się takie zamówienie, na które Klient zgadza się dokonując zamówienia.
Ze względu na większe zainteresowanie ofertą niż standardowo, zamówienia Klientów dla zaproszeń ślubnych w okresie
maj –wrzesień może nastąpić wydłużenie wszystkich realizacji zamówień o 2-3 dni robocze.

Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty kompletnego złożenia zamówienia (wypełnienia formularza zamówienia i wysłania go do KARTA STUDIO, przesłania plików tekstowych, fotografii etc) i wpływu środków pieniężnych na wskazane przez KARTA STUDIO konto bankowe. Jeśli Klient złożył kompletne zamówienie i wpływ środków pieniężnych na konto bankowe KARTA STUDIO nastąpił po godzinie 12.00 rano, termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy. 
Inne terminy realizacji wymagają oddzielnego pisemnego uzgodnienia. Obowiązują tylko wówczas, gdy zostały zatwierdzone pisemnie przez Klienta i KARTĘ STUDIO jako wiążące i ostateczne. W przypadku niedotrzymania przez KARTA STUDIO terminu wiążącego, Klient ma prawo do bezpłatnego wycofania się z umowy. Do momentu złożenia przez Klienta pisemnego wypowiedzenia umowy, KARTA STUDIO ma prawo obciążyć Klienta opłatą za wykonane dotychczas usługi i produkty.
W niektórych przypadkach KARTA STUDIO wymaga dostarczenia pliku komputerowego (np. fotografii) przygotowanego do dalszej realizacji wg specyfikacji zamieszczonej na stronie. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do realizacji prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Klient oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych.

c) Akceptacja plików poglądowych:
Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały pisemnie, drogą e-mailową zaakceptowane na podstawie akceptacyjnego/ych, podgladowego/ych pliku/ów .pdf. KARTA STUDIO nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach zaakceptowanych przez Klienta. Ostateczna akceptacja powoduje wysłanie pliku do druku, a za błędy treściowe wynikające z zaakceptowanej redakcji personalnych danych odpowiada Klient.

Jeśli Klient dokonał płatności na wskazane przez KARTA STUDIO konto bankowe, zmodyfikowano dla niego projekt i otrzymał go w postaci akceptacyjnego pliku .pdf i Klient nie udziela odpowiedzi z pisemną akceptacją w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysłania przez KARTA STUDIO, KARTA STUDIO uznaje, że zamówienie zostało zrealizowane właściwie i nie zwraca całej kwoty zamówienia Klientowi. KARTA STUDIO nie ma także obowiązku dalszej pracy nad zamówieniem.

d) Wysyłka zamówionego towaru/usługi
Wysyłka materiałów drukowanych realizowana jest przez firmę spedycyjną.  Jest także możliwy odbiór osobisty w siedzibie KARTA STUDIO. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to 1 doba (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). W wyjątkowych sytuacjach (np. śnieżyce) przesyłka może się opóźnić, w takim przypadku informujemy klienta o zaistniałej sytuacji.
Koszt przesyłek ponosi Klient. Firma KARTA STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona. Przesyłkę należy sprawdzić w obecności doręczyciela, a w razie wystąpienia szkody o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika. Osobiście zlecenie można odebrać w siedzibie firmy KARTA STUDIO w Poznaniu (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny).
Nieodebranie przesyłki i zwrot paczki do nadawcy skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki oraz kosztami ponownego jej wysłania. Nieodebranie paczki może także skutkować rozwiązaniem umowy, którego konsekwencją jest całkowity brak zwrotu kwoty całego zamówienia.

e) KARTA STUDIO zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
- błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia lub braku potwierdzenia zamówienia,

- we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.
                                                                                                        CENY I PŁATNOŚCI
Wszystkie ceny opublikowane w cenniku na stronie kartastudio.pl są cenami brutto, w których doliczono już podatek VAT w wysokości 23%. Klient otrzymuje ostateczną wycenę zamówienia od KARTA STUDIO drogą e-mailową przed podpisaniem ostatecznego zamówienia. Obie strony obowiązuje cena wyznaczona przez KARTA STUDIO na podstawie wstępnego zamówienia wysłanego przez Klienta w postaci formularza zamówienia. Cena kalkulowana jest na podstawie cenników przedstawionych na stronie www.kartastudio.pl 
W chwili złożenia e-mailowo przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez KARTA STUDIO. Wniosek o wycofanie zlecenia przez Klienta należy składać wyłącznie na piśmie, droga e-mailową. Całkowite wycofanie zlecenia jest możliwe tylko wówczas, gdy zamówienie Klienta nie zostało jeszcze oddane do modyfikacji graficznej projektu.
Klienci dokonują płatności poprzez dokonanie przedpłaty na konto wskazane przez KARTA STUDIO przed realizacją zamówienia. Na dokonanie przelewu Klient ma 5 dni roboczych od momentu e-mailowego potwierdzenia zamówienia. Po upływie tego terminu transakcja jest anulowana. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto. KARTA STUDIO przystępuje do jakichkolwiek działań nad projektem/realizacją druku dopiero po odnotowaniu wpłaty na podane przez KARTA STUDIO konto bankowe.
                                                                                                            REKLAMACJE
Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci, w jakiej zostały zaakceptowane pisemnie drogą e-mailową na podstawie akceptacyjnego pliku .pdf przez Klienta. KARTA STUDIO nie ma obowiązku dalszego sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji już zaakceptowanego projektu. W przypadku błędów treściowych w zamówieniach zgodnych z zaakceptowanym projektem, nie ma żadnych możliwości reklamacji.
Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń, jakie narzuca druk  cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym różnice kolorystyczne (w szczególności barwy i odcienie), jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach drukarskich. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
Inne niezgodności w wykonaniu zamówieniu tj. błędny nakład, błędy mechaniczne druku etc, podlegają reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Reklamacje dotyczące jakości druku, w przypadku, jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.
Reklamacje zgłoszone przez Klienta wysyłane są kurierem wybranym przez KARTA STUDIO na adres KARTA STUDIO na koszt Klienta, po uprzednim zgłoszeniu przez Klienta pisemnej reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji KARTA STUDIO w ciągu 1 dnia roboczego zwróci Klientowi koszty przesyłki na jego konto bankowe. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru. Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji w sprawie reklamacji.
W ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez KARTA STUDIO reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik KARTA STUDIO poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania (wymiana na towar niewadliwy lub zwrot pieniędzy). 
Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie KARTA STUDIO. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
                                                                                                           PRAWA AUTORSKIE
Zgodnie z ustawą Rzeczpospolitej Polskiej o prawach autorskich i prawach pokrewnych (oraz zmianami do tej ustawy) zawartość strony internetowej www.kartastudio.pl oraz wszystkie przedstawione projekty prezentowane i podlegającej sprzedaży (utwory) podlegają ochronie prawnej i nie mogą być w żaden sposób naruszone.
Klienci zamawiający towar lub usługę otrzymują tylko możliwość użytkowania gotowego projektu na potrzeby własnego zamówienia. Projektów bez pisemnej zgody KARTA STUDIO zawartej na podstawie indywidualnych uzgodnień obu stron, nie wolno odsprzedawać i samodzielnie lub przez osoby trzecie w jakikolwiek sposób modyfikować i reprodukować. Wszelkie naruszenia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych będą egzekwowane sądownie.
                                                                                                                       INNE
Produkty i usługi nie ujęte w cenniku podlegają wycenie i terminom realizacji ustalanymi indywidualnie pomiędzy
Klientem a KARTA STUDIO.

                                                                                                     POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Właściciel serwisu kartastudio.pl może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany w regulaminie obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Klient dokonujący zamówienia na stronie www.kartastudio.pl automatycznie zgadza się na powyższe warunki zakupu.